KTC

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ระยะเวลาการจองสำหรับการใช้บริการในวันธรรมดาต้องจองรถล่วงหน้า 3-7 วัน หากเป็นการเดินทางช่วงเทศกาล / วันนักขัตฤกษ์โปรดจองล่วงหน้า 2 - 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
 • สำหรับการรับ-ส่งสนามบิน ทางบริษัทจะรอลูกค้าไม่เกิน 90 นาที นับจากเวลานัดหมาย กรณีเกินกว่า 90 นาที ทางบริษัทจะคิดค่าล่วงเวลาเป็นจำนวนเงิน 150 บาท ต่อชั่วโมง
 • ราคานี้รวมค่าน้ำมันและทางด่วน สำหรับบริการรับ-ส่งสนามบิน
 • บริการรับ-ส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ถ้ามีมากกว่า 1 จุด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจุดละ 500 บาท
 • บริการรับ-ส่งสนามบินรวม น้ำดื่ม น้ำแร่และ สายชาร์จโทรศัพท์ทุกที่นั่ง  
 • จุดบริการรับ-ส่งสนามบิน สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รถจะจอดรอผู้โดยสารที่ประตู 3 ชั้น 2 และสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (อาคารเก่า) รถจะจอดรอผู้โดยสารที่ประตู 3 ชั้น 1 และ (อาคารใหม่) รถจะจอดรอผู้โดยสารที่ประตู 10 ชั้น 1
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองผู้ถือบัตรสามารถยกเลิกการจองได้ 1 ครั้ง โดยบริษัทจะไม่คิคค่าธรรมเนียมหากยกเลิกการจองล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเวลานัดหมายให้บริการ หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วัน ทางบริษัทจะขออนุญาตหักค่าบริการ 50% และหากยกเลิกการจองภายใน  24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมาย ทางบริษัทจะขออนุญาติคิดค่าบริการเป็นจำนวนเต็ม 100%
  > 3 days prior to arrivalFull Refund (deduct 4% bank fee)
  < 2 day prior to arrival50% will be charged
  < 24 hours prior to arrival100% will be charged